ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Aktif izlem ile takip edilen lokalize prostat kanserli hastalarda, 5-alfa redüktaz inhibitörlerinin prognoza etkisi
1 Department of Urology, Health of Sciences University, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey  
2 Department of Urology, Okan University, School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Urology, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey  
Turk J Urol 2018; 44: 132-137
DOI: 10.5152/tud.2017.39660
Anahtar Kelimeler: 5-alfa redüktaz inhibitörleri; aktif izlem; prostat kanseri
Özet

Amaç: Prostat spesifik antijenin (PSA) kullanıma girmesi ile prostat adenokarsinomu (PK) tanısı alan hasta sıklığı artmıştır. Bu çalışmada aktif izlem (Aİ) yapılan hastalarda, 5-Alfa redüktaz inhibitörlerinin (5-ARI) patolojik ilerleme üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve yöntemler: Lokalize PK tanısı ile Aİ (PSA ≤15 ng/mL, PSAD ≤0,20, ≤cT2c, Gleason toplamı ≤3+3, kanserli örnek sayısı ≤3) yapılan 69 hastanın kayıtları değerlendirildi. Takipte ilk iki yıl 3 ayda bir PSA, 6 ayda bir parmakla rektal muayene (PRM), ikinci yıldan sonra 6 ay aralarla PSA kontrolü yapılmıştır. Rutin takip için, PSA yüksekliği veya anormal PRM bulgusu varlığında hemen, aksi halde yıllık TRUS biyopsiler yapıldı. Gleason toplamında, kanser saptanan örnek sayısında ve/veya örneklerdeki kanser yüzdesinde artış olması patolojik ilerleme kabul edildi.

 

Bulgular: Takip süresi 5-ARI kullanan (29/69, %42) hastalarda ortanca 39 (IQR: 23-45), kullanmayanlarda (40/69, %58) ise 23,5 (IQR: 17-37,5) ay idi. Patolojik ilerleme %32 (22/69) hastada, ortanca 25 (IQR: 18-39) ay sonra gelişti. 5-ARI kullanan hastaların %34,5’inde (10/29), kullanmayanların ise %30’unda (12/40) patolojik ilerleme görüldü (Log-rank p=0,4151). 5-ARI kullanmayan hastaların %47,5’ine (19/40), kullananların %31’ine (9/29) definif tedavi uygulandı. Definitif tedavinin 5-ARI kullanmayanlarda kullananlara göre daha erken dönemde yapıldığı tespit edildi (Log-rank p=0,0342). Çok değişkenli analizde yaş (HR: 0,94) ve kanserli örnek sayısının 2’den fazla olması (HR: 11,62) patolojik ilerleme üzerine etkili bağımsız faktörler idi (p<0,05). 5-ARI kullanımının patolojik ilerleme üzerine etkisi saptanmadı (p=0,148).

 

Sonuç: Aİ'de başlangıç biyopside kanserli örnek sayısının 2’den fazla olması patolojik ilerleme için en önemli risk faktörüdür; bu hastalara Aİ önerilmemelidir. Aİ yapılan hastalarda 5-ARI kullanımının patolojik ilerleme üzerine etkisi yoktur. 

 

 

 

Cite this article as: Özkan TA, Cebeci OÖ, Çevik İ, Dillioğlugil Ö. Prognostic influence of 5 alpha reductase inhibitors in patients with localized prostate cancer under active surveillance. Turk J Urol 2018; 44(2): 132-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018