ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Polimeraz zincir reaksiyonu ve restriksiyon parça uzunluğu polimorfizmi metodu kullanılarak Türk toplumunda mesane kanserli hastalarda CYP1A1 ve GSTP1 gen polimorfizmlerinin belirlenmesi
1 Department of Urology, University of Health Sciences, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey  
2 Department of Urology, University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey  
3 Department of Medical Biology and Genetics, Harran University School of Medicine, Şanlıurfa, Turkey  
4 Department of Childhood Urology, Uludağ University School of Medicine, Bursa, Turkey  
5 Clinic of Urology, Ministry of Health, Balıklıgöl State Hospital, Şanlıurfa, Turkey  
6 Department of Urology, University of Health Sciences, Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey  
7 Department of Urology, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa, Turkey  
Turk J Urol 2018; 44: 125-131
DOI: 10.5152/tud.2018.23571
Anahtar Kelimeler: Mesane kanseri; sitokrom; gen; glutatyon; polimorfizm
Özet

 

Amaç: Genetik polimorfizmleri anlamak, çevresel karsinojenlerin bir sonucu olarak kanser gelişimine yatkınlığı olan bireyler arasındaki farklılıkların analizini kolaylaştırabilir. Deri, akciğer, kolon ve mesane kanseri, GSTM1, GSTT1 ve GSTP1 gen ekspresyonunda biyolojik defektlerden ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, Türk popülasyonunda CYP1A1 ile GSTP1 gen polimorfizmleri ve mesane kanseri arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve yöntemler: Kan örnekleri 60’ı mesane kanserli ve 60’ı sağlıklı bireyler olmak üzere toplam 120 kişiden toplandı ve DNA’ları izole edildi. Mesane kanserli hastalarda GSTP1 NM_000852.3: c.313A >G polimorfizmleri ve CYP1A1 NM_000499.3: c.*1189T > C frekanslarının tespit etmek için polimeraz zincir reaksiyonu-kısıtlama fragmanı uzunluğu polimorfizmi (PCR-RFLP) metodu kullanıldı.

 

Bulgular: Bizim sonuçlarımız CYP1A1: c.*1189 TC genotipi ve C allelinin frekanslarının mesane kanserli hastalarla ve sağlıklı bireyler arasında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir (sırasıyla p=0,001 ve p=0,005). Ancak GSTP1: c.313 AG genotipi veya G alleli için hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (sırasıyla p=0,699 ve p=0,360).

 

Sonuç: CYP1A1 geninin polimorfik bölgesi mesane kanseri gelişiminde rol oynayabilir. Ancak araştırılan polimorfik GSTP1 bölgesi Türk popülasyonunda mesane kanseri gelişimi için önemli bir risk faktörü oluşturmadı.

 

Cite this article as: Altunkol A, Savaş M, Dilmeç F, Utanğaç MM, Abat D, Gümüş K, et al. Detection of CYP1A1 and GSTP1 gene polymorphisms in bladder cancer patients in a Turkish population using a polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism method. Turk J Urol 2018; 44(2): 125-31.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018