ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Nötrofil lenfosit oranının organ sınırlı invaziv ürotelyal mesane kanserinin organ sınırlı olmayan hastalığa evre yükselmesini öngörmedeki rolü
1 Clinic of Urology, İzmir Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
Turk J Urol 2018; 44: 119-124
DOI: 10.5152/tud.2017.46038
Anahtar Kelimeler: Mesane kanseri; nötrofil lenfosit oranı; evre yükselmesi
Özet

 

Amaç: İnvaziv mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi yapılan hastalarda preoperatif nötrofil-lenfosit, platelet-lenfosit ve lenfosit-monosit oranlarının patolojik evre yükselmesini öngörmedeki kullanılabilirliğini araştırmak.

 

Gereç ve yöntemler: Ocak 2006-Mart 2015 tarihleri arasında kliniğimizde radikal sistektomi operasyonu yapılan 126 hasta retrospektif olarak incelendi. TUR patolojisi organ sınırlı invaziv mesane kanseri olarak bulunan 112 hasta çalışmaya dahil edildi. Kırk iki hastanın radikal sistektomi materyalinde evre yükselmesi görüldü. Evre yükselmesi olan ve olmayan gruplar arasında preoperatif nötrofil-lenfosit, platelet-lenfosit ve lenfosit-monosit oranları açısından karşılaştırma yapıldı.

 

Bulgular: Gruplar arasında yaş, radikal sistektomiye kadar geçen süre, cinsiyet lenfosit-monosit oranı, platelet lenfosit oranı ve karsinoma insitu varlığı açısından istatistiksel anlamlı fark izlenmedi. İstatistiksel analizlerde evre yükselmesi olan grupta nötrofil lenfosit oranının anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulundu (p=0,009). Multivariete analizde evre yükselmesi olan grupta preoperatif nötrofil lenfosit oranı ve pozitif cerrahi sınırın daha yüksek olduğu bulundu.

 

Sonuç: Nötrofil-lenfosit oranı organ sınırlı kas invaziv mesane kanserinde, lokal ileri hastalığı öngörmede kullanılabilir bir parametre gibi görünmektedir.

 

Cite this article as: Şefik E, Günlüsoy B, Aydoğdu Ö, Topçu YK, Ceylan Y, Değirmenci T, et al. Predictive role of neutrophil-to-lymphocyte ratio on upstaging of organ- confined invasive urothelial bladder cancer to non-organ- confined disease. Turk J Urol 2018; 44(2): 119-24.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018