ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Üreter taşı tedavisinde geniş çaplı üreteroskobun ilerletilmesini kolaylaştırmada silodosin ve tadalafilin güvenlilik ve etkinliği: Bir prospektif randomize çalışma
1 Department of Urology, Sawai Man Singh Medical College, Jaipur, Rajasthan, India  
Turk J Urol 2017; 43: 484-489
DOI: 10.5152/tud.2017.83548
Anahtar Kelimeler: Silodosin; tadalafil; üreter taşı; üreteroskop; üreter orifisi
Özet

Amaç: Üreter taşlarının tedavisinde kullanılan geniş kalibreli (8/9.8) üreteroskobun ilerletilmesini kolaylaştırmada silodosin ve tadalafilin güvenlilik ve etkinliğini değerlendirmek.

 

Gereç ve yöntemler: Haziran 2015 ile Mayıs 2016 arasında 6-15 mm’lik üreter taşlarıyla gelen 86 hasta onay alınarak 3 ayaktan tedavi kolundan (Grup A,silodosin; Grup B, tadalafil ve Grup C, plasebo) birine randomize edildi. İki haftalık tedavi sonrası 67 hastaya üreteroskopi uygulandı ve her bir grupta üreter orifisinin konfigürasyonu, üreteroskobun manipülasyonu, üreter dilatasyonu, ameliyat süresi, işlemin komplikasyonu ve ilaca bağlı yan etkiler kaydedildi.

 

Bulgular: Üreteroskopik girişim, Grup A (%79,3) ve Grup B (%69,6) hastalarda, Grup C (%38,1) hastalara göre daha kolay uygulanmıştır (p<0,01). Grup A (%26,1) ve B (%39,1) ile karşılaştırıldığında Grup C’de (%71,4) istatistiksel açıdan anlamlı derecede daha fazla hastada dilatasyona gerek duyulmuştur (p<0,01). Grup C (%28,6) ile karşılaştırıldığında Grup A (%69,6) ve B (%60,9) hastalarında üreter orifislerinin daha geniş olduğu saptanmıştır. C (41,4 dk) Grubuyla karşılaştırıldığında ortalama ameliyat süresi A (35,2 dk) ve B (34,91 dk) Grubunda istatistiksel açıdan anlamlı derece daha kısa bulunmuştur (p<0,01). 

 

Sonuç: Hem silodosin hem de tadalafil yalnızca üreter düz kaslarını gevşetmekle kalmaz aynı zamanda geniş çaplı üreteroskobun (8/9,8 Fr) önemli yan etki riski olmaksızın ileriye doğru ilerletilmesine yardımcı olmaktadır. 

 

 

Cite this article as: Bhattar R, Jain V, Tomar V, Yadav SS. Safety and efficacy of silodosin and tadalafil in ease of negotiation of large ureteroscope in management of ureteral stone: A prosective randomized trial. Turk J Urol 2017; 43(4): 484-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018