ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Prostatik fidusiyal işaretleyicilerin yerleştirilme ve simülasyon dönemleri arasındaki migrasyonunun bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
1 Department of Radiology, Acıbadem University, Acıbadem Adana Hospital, Adana, Turkey  
2 Department of Radiation Oncology, Acıbadem University, Acıbadem Adana Hospital, Adana, Turkey  
3 Department of Radiation Oncology, Acıbadem Adana Hospital, Adana, Turkey  
4 Department of Urology, Acıbadem University, Acıbadem Adana Hospital, Adana, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 451-455
DOI: 10.5152/tud.2017.29726
Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi; fidusiyal işaretleyici; migrasyon; prostat kanseri; radyoterapi
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, prostatik fidusiyal işaretleyicilerin, yerleştirilme ve radyoterapi planlama tomografisi çekilmesi dönemleri arasında anlamlı bir migrasyon gösterip göstermediklerini ve bir bekleme süresinin gerekip gerekmediğini belirlemekti.

 

Gereç ve yöntemler: Haziran 2013 ve Aralık 2015 tarihleri arasında prostat adenokarsinomu tanılı 39 hastaya radyoterapi öncesi prostatik fidusiyal işaretleyici yerleştirildi. Aynı radyolog tarafından ultrasonografi eşliğinde transrektal yoldan üç adet işaretleyici yerleştirildi. Tüm hastalara işlemden üç saat sonra işaretleyicilerin sayı ve yerini doğrulamak için bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. Radyoterapi planlama tomografisi işlemden ortalama 11 gün (7-20 gün) sonra yapıldı. BT görüntüleri, fidusiyal işaretleyicilerin pozisyonunu analiz etmek için tedavi planlama sistemine transfer edildi. İşaretleyici migrasyonunun mesafesini hesaplamak için nokta bazlı işaretleyici eşleştirme algoritması kullanıldı. Her bir fidusiyal işaretleyici arasındaki ortalama ve maksimum mesafeler hesaplandı. 

 

Bulgular: Ortalama migrasyon mesafesi 1,029±0,42 mm (0,23-1,93 mm) ve maksimum migrasyon mesafesi 1,361±0,59 mm (0,25-2,74 mm) olarak hesaplandı. Fidusiyal işaretleyici migrasyonu ile planlama tomografisi arasındaki süre, prostat hacmi, hasta yaşları, prostat spesifik antijen  seviyeleri ve Gleason skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmedi.

 

Sonuç: Bizim sonuçlarımıza göre, fidusiyal işaretleyici yerleştirilmesi ile planlama tomografisi arasındaki sürede fidusiyal işaretleyicilerde anlamlı migrasyon saptanmadı. Simülasyonun, işaretleyici yerleştirilmesi ile aynı gün yapılmasının, hastaların kliniğe tekrarlayan ziyaretlerini önleyerek radyoterapinin gecikmesini ve maliyet artışını engelleyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 

 

Cite this article as: Arpacı T, Uğurluer G, İspir EB, Eken A, Akbaş T, Serin M. Computed tomography based evaluation of prostatic fiducial marker migration between insertion and simulation. Turk J Urol 2017; 43(4): 451-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018