ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Sistoselin eşlik ettiği stres üriner inkontinansta cerrahi tedavi olarak dört kollu transobturator meş uygulaması
1 Department of Urology, Benha University School of Medicine, Benha, Egypt  
Turk J Urol 2017; 43: 517-524
DOI: 10.5152/tud.2017.29000
Anahtar Kelimeler: Sistosel; dört kol; meş; stres üriner inkontinans; transobturator
Özet

Amaç: Bu çalışma, sistosele eşlik eden stres üriner inkontinans (SÜİ) tedavisinde dört kollu polipropilen meşin uzun dönemde tedavideki güvenlilik ve etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Gereç ve yöntemler: Bu prospektif çalışmaya eş zamanlı SÜİ ve sistoseli olan 50 hasta dahil edilmiştir. Hastalara dört kollu transobturator meş uygulanmıştır. Stres inkontinans prolapsun yerine konmasıyla birlikte veya yalnız başına öksürük stres testi, Stamey stres inkontinans derecelendirmesi, Arapça için geçerliliği onaylanmış Uluslararası İnkontinans Konsültasyonu Anketi –Kısa Formu (International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form) ve King Sağlık Sorgulama Anketi (King Health Questionnaire (KHQ) ile değerlendirildi. Yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), SÜİ derecelendirmesi, işlemin zamanı, postoperatif dönemde hastanede kalış süresi, ameliyat öncesi ve sonrası serum hemoglobin değerleri arasındaki farklılık, kan nakli gereksinmesi gibi perioperatif parametreler değerlendirildi. Ameliyat sonrası 3, 9 ve 18. aylarda hasta takibi yapıldı 

 

Bulgular: Ortalama ameliyat süresi 37,4±10,2 (25-60) dakika idi. Hiçbir hastada kan transfüzyonu gerekmedi. Hastanede kalış süresi ortalama 30,5±10 (24-48) saat idi. Beş (%10) hastada ateş ve yine 5 (%10) hastada idrar yolu enfeksiyonları mevcuttu. İki (%4) kadında sonda çıkartıldıktan sonra idrar retansiyonu oldu ve bir (%2) hastada vajinal meş erozyonu görüldü. Kırk (%80) hastada SÜİ yönünden tam kür sağlandı, 8 (%16) hastada iyileşme gözlendi. İki (%4) hastada işlem başarısız idi.

 

Sonuç: SÜİ ile ilişkili sistosel dört kollu transobturator meş ile onarılabilir. Bu teknik  sağladığı yaşam kalite iyileşmesi  ve tolere edilebilir yan etkileriyle umut vadeden sonuçlar vermektedir.

 

 

Cite this article as: Sherif H, Othman TS, Eldkhakhany A, Elkady H, Elfallah A. Transobturator four arms Mesh as surgical management of stress urinary incontinence with cystocele. Turk J Urol 2017; 43(4): 517-24.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018