ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Pediyatrik yaş grubunda üreterosellerin transüretral insizyonu
1 TNMC & BYL Nair Hospital, Mumbai, Maharashtra, India  
Turk J Urol 2017; 43: 530-535
DOI: 10.5152/tud.2017.57514
Anahtar Kelimeler: Çift toplayıcı sistem; transüretral insizyon; üreterosel
Özet

Amaç: Üreteroseller anatomi ve klinik belirtilerde değişkenlikler nedeniyle klinik açıdan zorlu bir patolojidir. Bu çalışmada çocuklardaki üreterosellerde primer transüretral insizyonla ilgili deneyimlerimizi sunuyoruz.

 

Gereç ve yöntemler: 2009 ile 2016 yılları arasında tedavi edilen 13 çocuğun verileri yaş, cinsiyet, klinik belirtiler, semptomatoloji, üreteroselin tipi ve yerleşimi, cerrahi tedavi ve takip açısından geriye dönük incelenmiştir.

 

Bulgular: Üreteroselli toplam 13 hasta (7 erkek ve 6 kız çocuk) tedavi edilmiştir. Altı hasta doğum öncesi üreterosel tanısı konmuş yenidoğandı. Beş hasta idrar yolu enfeksiyonu belirtileri göstermiş ve ikisine karın ağrısı nedeniyle yapılan ultrason sırasında tanı konmuştu. Üreteroseller 7 hastada sağ, 6 hastada sol taraftaydı. Altı hastanın beşinde sağ ve birinde her iki tarafta çift toplayıcı sistem mevcuttu. İki hastada üreteroselli tek böbrek vardı. Dört hastada üreteroseller hidronefroz ve hidroüreterle birlikte olup iki hastada yalnızca hidronefrozla üreterosel birlikteliği saptandı. Bir hastada her iki tarafta çift taraflı toplayıcı sistemle birlikte bilateral III. derece reflü mevcuttu. İki hastanın radyonüklit taramasında renal işlev bozukluğu saptandı. Hastaların hepsinde sistoskopla girilerek üreterosellere transüretral insizyon yapıldı. İki hastada intravezikal üreteroseller ve diğer iki hastada büyük çekoüreterosel mevcuttu. İki hastada takip sırasında üreter reimplantasyonuna gerek duyuldu.

 

Sonuç: Üreterosel saptanan hastalarda tedavinin bireyeselleştirilmesine rağmen; düzenli takipli birincil girişim olarak transüretral insizyon değerini korumaktadır. Hatta hastaların çoğunda gerekli tek girişim olduğu bile kanıtlanabilir. 

 

 

Cite this article as: Shah H, Tiwari C, Shenoy NS, Dwivedi P, Gandhi S. Transurethral incision of ureteroceles in paediatric age group. Turk J Urol 2017; 43(4): 530-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018