ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Benign prostat hiperplazisi oluşturulan ratlarda sildenafil sitratın etkinliği
1 Department of Urology, Hitit University, Çorum Training and Research Hospital, Çorum, Turkey  
2 Department of Urology, Health Sciences University Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Histology and Embryology, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 434-438
DOI: 10.5152/tud.2017.23356
Anahtar Kelimeler: Hiperplazi; prostat; sildenafil sitrat
Özet

Amaç: Benign prostat hiperplazisi (BPH) etyopatogenezinin kompleks olması nedeniyle tedavilerdeki etkinlik sınırlı olmaktadır. Son yıllarda çalışmalarda prostat dokusunda fosfodiesteraz tip 5 (PDE-5) reseptörleri gösterilmiştir. Çalışmamızda testosteron ile indüklenen BPH oluşturulmuş ratlarda sildenafil sitratın etkinliğini araştırdık.

 

Gereç ve yöntemler: Yirmi bir adet rat 3 gruba ayrıldı. Birinci grup kontrol grubuydu. , İkinci grup 2 hafta boyunca testosteron verilerek deneysel BPH oluşturulan gruptu. Üçüncü gruba ise ikinci grup gibi BPH oluşturuldu ve beslenme sıvılarına sildenafil sitrat eklendi.Ratlara intraperitoneal 100 mg/kg pentbarbital ile ötenazi uygulandı. Vücüt ağırlıları ölçüldü ve prostat dokusu çıkartıldı.

 

Bulgular: Ratların ağrıklıkları gruplara göre sırasıyla 288±31,93, 345±23,23 ve 294±32,86 gr idi. Prostat ağırlıkları sırasıyla 0,74±0,18, 1,3±0,13 ve 0,72±0,24 gr olarak bulundu. Grup 2 ile diğerleri arasında istatistiksel anlamlı fark bulundu (p<0.01)Prostat ağırlığı/vücut ağırlığında Grup 1 ve 3 ile Grup 2 arasından istatistiksel anlamlılık vardı(p=0,017 ve 0,032). Asinüs alanı incelemesinde Grup 2 ile diğerleri arasında fark varken, asinüs sayısı ve interstisyel alanlar arasından fark saptanmadı. Epitel yüksekliğinin değerlendirilmesinde gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı.

 

Sonuç: İncelediğimiz tüm histolojik parametrelere istatistiksel olarak yansımasa da sildenafil sitratın prostat boyutlarına olumlu etkisi gözlendi. İleride yapılacak çalışmalarla bu etkinin desteklenmesi ile BPH tedavisinde PDE-5 inhibitörlerinin yerini alabilmesi beklenmektedir.

 

Cite this article as: Çalışkan S, Keleş MO, Öztürk Mİ, Kutluhan Mİ, Tok OE, Ercan F, et al.  Effect of sildenafil citrate in testosterone induced benign prostate hyperplasia rat model. Turk J Urol 2017; 43(4): 434-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018