ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Bakteriyeminin eşlik ettiği üriner sistem enfeksiyonu olan olgularda ampirik tedavideki uyumsuzluğun klinik etkisi
1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Medical Microbiology, Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 543-548
DOI: 10.5152/tud.2017.58538
Anahtar Kelimeler: Bakteriyemi; ampirik antibiyotik tedavisi; üriner sistem enfeksiyonu
Özet

Amaç: Gram negatif bakterilerin neden olduğu çeşitli enfeksiyonlarda, ampirik tedavideki yetersizliğin mortaliteyle ilişkili olduğu önceki çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada, bakteriyemiyle seyreden üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE) olgularında ampirik tedavideki uyumsuzluğun klinik etkisi araştırıldı.

 

Gereç ve yöntemler: Ocak 2014 ile Aralık 2015 tarihleri arasında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji servisinde ÜSE tanısıyla yatan erişkin (>18 yaş) hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Kan ve idrar kültüründe aynı etkenin üretildiği olgular çalışmaya alındı. Ampirik antibiyotik tedavisinde (AAT) seftriakson ve karbapenem başlanan olgular iki gruba ayrılarak karşılaştırıldı. Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli izolatlarının etken olduğu olgularda, başlangıç antibiyotik tedavisine karşı etkenin dirençli bulunması AAT uyumsuz, duyarlı bulunması durumunda AAT uyumlu olarak tanımlandı. 

 

Bulgular: Dışlama ölçütleri uygulandıktan sonra incelenen 266 olgudan 65’i çalışmaya alındı. Seftriakson ve karbapenem grubundaki olguların klinik ve laboratuvar bulguları benzer bulundu. İki grup arasında hastanede kalış süresi ve sağ kalım açısından istatistiksel olarak anlamlı ölçüde bir fark saptanmadı (p=0,586, p=1,000). GSBL üreten E. coli ve K. pneumoniae’nin etken olduğu 28 olgudan 18’i AAT uyumsuz, 10’u AAT uyumlu olarak tanımlandı. İki gruptaki olguların klinik ve laboratuvar özellikleri benzer bulundu. Hastanede kalış süreleri ve sağ kalım oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı ölçüde bir fark bulunmadı (p=0,765, p=1,000). 

 

Sonuç: Ağır sepsis ve septik şok bulguları olmayan ve bakteriyeminin eşlik ettiği ÜSE’nin AAT’sinde seftriaksonun hâlâ uygun bir seçenek olabileceği düşünüldü. Gerek toplam olgularda gerekse GSBL pozitif olgularda, AAT uyumsuzluğunun hastanede kalış süresi ve sağ kalımı oranları açısından olumsuz etkisinin olmayabileceği kanısına varıldı. Ancak daha yüksek hasta sayısıyla çalışmaların yapılmasına gereksinim vardır.

 

 

Cite this article as: Dökmetaş İ, Hamidi AA, Bulut ME, Çetin S, Öncül A, Uzun N. Clinical effect of discordance in empirical treatment of cases with urinary tract infection accompanied by bacteremia. Turk J Urol 2017; 43(4): 543-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018