ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Yemen’de canlı akraba donörlerde açık nefrektominin cerrahi komplikasyonları: prospektif bir çalışma
1 Department of Urology, Sanaa University Medical Collage, Sanaa, Yemen  
2 Department of Surgery, Sanaa University Medical Collage, Sanaa, Yemen  
Turk J Urol 2017; 43: 549-552
DOI: 10.5152/tud.2017.25738
Anahtar Kelimeler: Canlı akraba verici; nefrektomi; cerrahi komplikasyonlar
Özet

Amaç: Canlı akraba donörlerden böbrek nakli 50 yılı aşkın deneyimle kronik böbrek yetmezliğinin en iyi tedavi seçeneğidir. Ancak aksi durumlarda bu cerrahi normal kişilerin sağlığını hatta yaşamını riske atabilmektedir. Bu prospektif çalışmada Clavien derecelendirme sistemine göre açık donör nefrektomisinin cerrahi komplikasyonlarını tanımladık.

 

Gereç ve yöntemler: Mayıs 2002 ile Aralık 2014 arasında lthawrah Hastanesi, Ibn–Sina Hastanesi ve Asker Hastanesine 172 potansiyel olarak sağlıklı böbrek donörü kabul edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 34 yıl (19-60 yıl) olup erkek hastalar çoğunluktaydı (%64,5) Bu prospektif tanımlayıcı çalışmada cerrahi komplikasyonlar için Clavien derecelendime sistemini kullanarak intra- ve postoperatif cerrahi komplikasyonlar gözden geçirilmiştir.

 

Bulgular: Cerrahi girişim 112 (%65,1) olguda 12. kostanın üstünden suprakostal lumbotomi kesisinden, 60 (%34,9) olguda 11. kostayı keserek transkostal yolla uygulanmıştır. Olguların çoğunda (68%) sol böbrek, geri kalan %42’sinde ise sağ böbrek alınmış olup ortalama sıcak iskemi süresi 31 (22-34 ) saniyeydi. Olguların %18,6’sında (n=32) Clavien derecelendirme sistemine göre komplikasyonlar gözlenmiştir. Bu komplikasyonlar 1. (n=28; %16,4), 2. (n=2; %1,2)ve 3. (n=2; %1,2) derecede idi. Serimizde 4. veya 5. derecede komplikasyon yoktu. Ortalama postoperatif hastanede kalış süresi 3 (2-4) gün idi.

 

Sonuç: Canlı vericilerde açık cerrahi nefrektomi komplikasyonlarının çoğunlukla 1. derecede olduğunu, daha yüksek derecede komplikasyonların ihmal edilebilir düzeyde olduğunu saptadık.

 

 

Cite this article as: Telha KA, Al Kataa MA, Al Kohlany KM, Al Badany TH, Alnono IH. Surgical complications of nephrectomy in living related donors in Yemen. Turk J Urol 2017; 43(4): 549-52

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018