ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Uzun üreter segment defektlerinin tedavisinde laparoskopik yöntemle Boari flep üreter reimplantasyonu: Literatürün gözden geçirilmesiyle birlikte bir olgu serisi
1 King George Medical University, Lucknow, Uttar Pradesh, India  
Turk J Urol 2017; 43: 313-318
DOI: 10.5152/tud.2017.44520
Anahtar Kelimeler: Boari flep; laparoskopik; üreter
Özet

Amaç: Laparoskopik ve üst üriner sistem endoskopik işlemlerinin sık uygulanması nedeniyle üreter darlığının insidansı artan bir eğilim sergilemektedir. Uzun (8-12 cm) üreter segmenti defektlerinin onarımında Boari flep tercih edilen bir yöntemdir. Bu işlemde klasik açık (transperitoneal ve retroperitoneal) yöntemden laparoskopik yönteme ve son zamanlarda robotik cerrahi yönteme geçilmiştir. Laparoskopik yaklaşım kozmetik açıdan uygun, daha az morbid ve daha kısa süre hastanede yatışı gerektiren bir yaklaşımdır. Bu olgu serisinde laparoskopik yöntemle Boari flep kullanarak üreter reimplantasyonu uyguladığımız üç hastayı raporlamaktayız.

 

Gereç ve yöntemler: Bu prospektif çalışma Ocak 2011 ile Aralık 2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Uzun segmentli üreteral defekti olan ve laparoskopik Boari flep uygulanan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Uzun segmentli üreter defektinin tedavisinde laparoskopik yöntemle yapılan Boari flep reimplantasyonunun sonuçları değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: İşlem 3 hastada uygulanmıştır. Erkek/kadın hasta oranı 1:2 idi. Bir hastada çift ve diğer iki hastada sol üreter darlığı mevcuttu. Üreter darlığının ortanca uzunluğu 8,6 cm (8,2-9,2 cm), ortanca ameliyat süresi 206 dakika (190-220 dakika ) idi. Ortalama tahmini kan kaybı 100 mL (90-110 mL) ve ortanca hastanede kalış süresi 6 gün (5-7 gün) idi. Ortanca izlem süresi 19 ay (17-22 ay) idi. Perioperatif dönemde hastaların hiçbirinde işleme bağlı komplikasyon gözlenmedi.

 

Sonuç: Laparoskopik Boari flep üreter reimplantasyonu güvenli, uygulanabilir ve mükemmel uzun dönem sonuçlara sahiptir. Ancak işlem teknik açıdan zordur ve intrakorporeal sütür atmada deneyim gerektirir.

 

Cite this article as: Bansal A, Sinha RJ, Jhanwar A, Prakash G, Purkait B, Singh V. Laparoscopic ureteral reimplantation with Boari flap for the management of long- segment ureteral defect: A case series with review of the literature. Turk J Urol 2017; 43: 313-8

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018