ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Paraoksonaz 1 gen polimorfizmi ve prostat kanseri arasındaki ilişkinin değerlendirildiği pilot bir çalışma
1 Department of Urology, Gaziosmanpaşa University School of Medicine, Tokat, Turkey  
2 Department of Medical Biology, Gaziosmanpaşa University School of Medicine, Tokat, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 279-283
DOI: 10.5152/tud.2017.74151
Anahtar Kelimeler: Kanser; paraoxonaz 1; polimorfizm; prostat.
Özet

Amaç: Bu çalışmada Paraoksanaz 1 (PON1) gen polimorfizmi ve prostat kanseri (PCa) gelişimi arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçladık.

 

Gereç ve yöntemler: Bu çalışmamızda PON1 enziminin tek nükleotid polimorfizmi ile PCa gelişme riski arasındaki ilişkiyi araştırdık. Kliniğimize başvuran 147 erkek hasta, PCa grubu ve kontrol grubu olarak iki gruba ayrıldı. Ayrıca kontrol grubu serum PSA düzeylerine göre non PCa-yüksek prostat spesifik antijen (PSA) ve non PCa-düşük PSA olmak üzere kendi içinde iki alt gruba (>4 ng/mL ve ≤4 ng/mL PCa olmayan hastalar) ayrıldı.

 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşları PCa grubunda 64,81 yıl, non PCa-yüksek PSA grubunda 64,22 yıl non PCa-düşük PSA grubunda 63,27 yıl olarak hesaplandı. Grupların ortalama PSA değerleri sırasıyla 10,9 ng/mL, 6,63 ng/mL ve 1,16 ng/mL olarak ölçüldü. PCa grubunda ortalama yaş ve ortalama PSA değerleri kontrol grubuna göre daha yüksek olarak tespit edildi. PON1 polimorfizmleri ve alel frekansları açısından, PCa ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi. Ek olarak, PCa ve non PCa-yüksek PSA grupları arasında genotipik ve alelik frekansların karşılaştırılmasında, gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark görülmedi. PON1 polimorfizmiyle PCa ilişkisinin araştırıldığı bu küçük örneklemli çalışmanın sonucunda; PCa gelişimi ile PON1 gen polimorfizmi arasında ilişki tespit edilmedi.

 

Sonuç: Bu ön çalışmanın sonuçlarına göre, PCa'nın etyolojisinde PON1 gen polimorfizminin olası rolünü açıklığa kavuşturmak için daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir.

 

 

Cite this article as: Uluocak N, Atılgan D, Parlaktaş BS, Erdemir F, Ateş Ö. A pilot study assessing the association between paraoxonase 1 gene polymorphism and prostate cancer. Turk J Urol 2017; 43: 279-83

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018