ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Gemsitabin ile idame tedavisinin metastatik mesane kanseri sağkalımında ümit verici bir aktivitesi vardır
1 Department of Medical Oncology, Gaziantep University School of Medicine, Gaziantep, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 273-278
DOI: 10.5152/tud.2017.24478
Anahtar Kelimeler: Mesane kanseri, gemsitabin, idame tedavi, metastaz
Özet

Amaç: Metastatik mesane kanserli hastalarda, idame gemsitabin tedavisinin sağkalım üzerindeki etkisini araştırmak.

 

Gereç ve yöntemler: Gemsitabine idame tedavisi, metastatik mesane kanserli hastalara, standart platin-gemsitabin tedavisinin ardından uygulandı. Standart tedaviye yanıtı olan hastalar, idame gemsitabin tedavisini 1000 mg/m2, 1. ve 8. gün 3 haftada 1 olmak üzere, progresyona ya da kontrol edilemeyen toksisiteye gelişinceye kadar aldı. Şu klinik faktörler not edildi: yaş, cinsiyet, metastaz bölgesi, sisplatin-gemsitabin ya da karboplatin-gemsitabin seçimi ve ilk tedaviye cevap oranı. Standart tedavi ve sonrası verilen gemsitabin için ve sadece idame gemsitabin için progresyonsuz sağkalım (PSK) ve genel sağkalım (GS), "Kaplan-Meier yöntemi" kullanılarak hesaplandı.

 

Bulgular: Şubat 2009 ile Ekim 2015 yılları arasında 88 metastatik mesane kanserli hasta retrospektif olarak tarandı ve çalışmaya 6 kür platinum-gemsitabin tedavisine cevaplı 23 hasta (%26,1) dahil edildi. İdame gemsitabinin median uygulanma sayısı 7 (3-14) idi. "Common Terminology Criteria of Adverse Events" kriterlerine göre 3. derece hematoksisite, 7 hastada (%30,4) gözlendi. Platin bazlı tedavi ve idame gemsitabin için median PSK 46 hafta (30-82), sadece idame gemsitabin için 22 hafta (10-56) idi. 65 yaş altı, objektif cevap oranı sergileyen ve organ metastazı olmayan hastalarda, daha yüksek median PSK süresi elde edildi fakat bu istatistiki olarak anlamlı değildi.

 

Sonuç: Standart platinum bazlı tedavi sonrası progrese olmayan hastalarda idame gemsitabin tedavisi, tarihi kontrolleri ile kıyaslandığında, metastatik mesane kanserinde sağkalıma katkıda bulunur ve düşük bir toksisite profili vardır.

 

Cite this article as: Kuş T, Aktaş G. Maintenance treatment with gemcitabine have a promising activity on metastatic bladder cancer survival. Turk J Urol 2017; 43: 273-8

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018