ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Normal ve anormal sperm parametrelerine sahip infertil hastalarda strain elastografinin tanısal etkinliğinin değerlendirilmesi
1 Department of Urology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University School of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey  
2 Department of Radiology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University School of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 261-267
DOI: 10.5152/tud.2017.34793
Anahtar Kelimeler: Erkek infertilitesi; semen analizi; sperm; strain elastografi.
Özet

Amaç: Çalışmanın amacı infertil erkeklerde testis dokusunun strain elastografi ile değerlendirilmesi ve katılımcıların semen parametreleri ile hormon profillerinin strain elastografi ile korelasyonunun incelenmesidir.

 

Gereç ve yöntemler: Toplam 61 katılımcı ve 122 testis değerlendirilmiştir. Haziran 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında infertilite nedeni ile androloji polikliniğinde değerlendirilen ve radyolojik inceleme yapılan erkekler çalışmaya alınmıştır. Hastalar semen analizi parametrelerine göre normal (grup 1) ve anormal (grup 2) olarak ikiye ayrılmıştır. Hastaların semen analizi dışında hormon profilleri, b-mod, renkli Doppler ve sonoelastografik değerlendirmeleri yapıldı. Ek olarak tüm hastaların testis hacimleri, intraparankimal arterlerde rezistif indeks (Rİ), strain, strain indeksi (Sİ) ve varikosel varlığı kaydedildi.

 

Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 33,7±6,3 yıldı. Ortalama testis hacimleri grup 1'de 19,41±4,8 mL ve grup 2'de 17,64±3,62 mL idi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0,023). Yine ortalama strain oranları grup 1 ve grup 2 arasında anlamlı farklılık gösterdi (0,12±0,08'e karşı 0,22±0,18, p<0,001). Grup 1'de testis hacimleri strain oranları arasında pozitif korelasyon saptandı. Grup 2'de strain değerleri sperm konsantrasyonu ve toplam motil sperm sayıları arasında negatif korelasyon tespit edildi. (p=0,01). Yine grup 2'de strain oranları ile rezistif indeks ve sperm morfolojisi arasında pozitif ilişki izlendi (p<0,05). FSH düzeyleri iki grup arasında anlamlı farklılık gösterse de FSH ile elastografik parametreler arasında herhangi ilişki gösterilemedi. 

 

Sonuç: Anormal semen parametreleri olan hastalardaki strain elastografi sonuçları diğer gruba oranla anlamlı farklı izlendi. Bu teknik gelecekte yaygın kullanımı ile ilgili ümit verici sonuçlar vermekle birlikte rutin kullanıma girmesi için daha geniş infertil hasta gruplarını içeren çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

 

Cite this article as: Küçükdurmaz F, Sarıca MA, Emre Ö, Baykara M, Kızıldağ B, Resim S. Evaluation of the diagnostic efficacy of strain elastography in infertile population with normal and abnormal semen parameters. Turk J Urol 2017; 43: 261-7

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018