ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Üniversite öğrencilerinin infertiliteye ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi
1 Department of Counseling and Guidance, Dokuz Eylül University School of Education, İzmir, Turkey  
2 Department of Counseling and Guidance, Celal Bayar University School of Education, Manisa, Turkey  
3 Clinic of Urology, Seyfi Demirsoy State Hospital, İzmir, Turkey  
4 Department of Counseling and Guidance, Ege University School of Education, İzmir, Turkey  
5 Department of Computer and Teaching Technologies, Dokuz Eylül University School of Education, İzmir, Turkey  
6 Institute of Educational Sciences, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey  
Turk J Urol 2018; 44: 153-161
DOI: 10.5152/tud.2018.78861
Anahtar Kelimeler: İnfertilite; bilgi düzeyi; üniversite öğrencileri
Özet

 

Amaç: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin infertiliteye ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve öğrencilerin bilgi düzeylerinin sosyo-demografik değişkenlere ve yaşam tarzı ile ilgili bazı faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve yöntemler: Çalışmanın örneklemini İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması-1 kriterlerine göre belirlenen 12 bölgeden 9693 lisans öğrencisi (5002 kadın, 4691 erkek) oluşmuştur. Veri toplama aracı İnfertilite Bilgi Testi (İBT) kullanılmıştır.

 

Bulgular: Üniversite öğrencilerinin İBT puan ortalamalarının cinsiyet (p<0,01); yaş (p<0,05); vücut kitle indeksi (p<0,05); üreme sağlığı eğitim alma durumu (p<0,001); çevresinde infertil bireyler bulunma durumu (p<0,001); cinsel ilişkide bulunma (p<0,001); sigara kullanma (p<0,001); alkol tüketim sıklığı (p<0,05) değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir.

 

Sonuç: Üniversite öğrencilerinin aile planlaması; yaş ve cinsel birleşme zamanlamasının infertiliteye etkisi konularında bilgi eksiklikleri dikkat çekmiştir.  Buna karşın madde kullanımı ve vücut kitle indeksine bağlı risk faktörlerine ilişkin bilgi düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Bireylerin infertiliteye ilişkin bilgi düzeyinin artmasının, risk faktörlerine yönelik farkındalıklarını olumlu etkileyeceğine ve zamanında tıbbi yardım aramalarını kolaylaştıracağına inanılmaktadır. Cinsel sağlık eğitiminin, üniversite öğrencilerinin infertiliteye ilişkin bilgi düzeylerini arttırmada etkili olabileceği düşünülmektedir.

 

Cite this article as: Siyez DM, Seymenler S, Esen E, Siyez E, Kağnıcı Y, Baran B, et al. Investigating knowledge levels of university students about infertility. Turk J Urol 2018; 44(2): 153-61.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018