ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Böbrek nakli sonrası erken dönemde uygulanan prostatın transüretral rezeksiyonu/insizyonu (TURP/TUIP) sonuçları
1 Department of Urology, Altınbaş University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Clinical Biochemistry, Altınbaş University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Transplantation Unit, Medical Park Hospital, Antalya Turkey  
4 Public Health Directorate, Antalya, Turkey  
5 Department of Urology, Medical Park Hospital, Antalya, Turkey  
Turk J Urol 2018; 44: 172-177
DOI: 10.5152/tud.2018.98404
Anahtar Kelimeler: Prostat; böbrek nakli; TUIP; TURP
Özet

Amaç: Böbrek nakli sonrası erken donemde mesane çıkım obstrüksiyonuna (MÇO) bağlı gelişen üriner retansiyon nakil başarısını direkt etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir. Bu çalışmanın amacı, böbrek nakli sonrası birinci ayda MÇO nedeniyle Transüretral prostat rezeksiyonu (TURP)/Transüretral prostat insizyonu (TUIP) operasyonu yapılan hastaların erken ve uzun dönem takip sonuçlarının değerlendirilmesidir.

 

Gereç ve yöntemler: Şubat 2009 ile Mart 2016 tarihleri arasında 38 erkek hastaya böbrek nakli sonrası ilk 30 gün içinde MÇO’ya bağlı idrar retansiyonu nedeniyle TURP/TUIP operasyonları yapıldı. Tüm hastaların ürodinamik ve böbrek fonksiyon verileri operasyondan önce ve sonraki dönemlerde toplandı. Erken ve uzun dönem komplikasyonlar açısından bütün hastalar minimum 12 ay takip edildi. Sonuçlar retrospektif olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Opere edilen hastaların ortalama yaşı 59,2±12 yıl idi. Ortanca diyaliz süresi 41 (0-180) aydı. Operasyon öncesi ortalama serum kreatin (sCr) düzeyi 1,8±0,7 mg/dL ve  Total prostat spesifik antijen düzeyi 1,6±1,1 ng/mL idi. İşeme parameterleri ise maksimum idrar akım hızı (Qmax) ortalama 8,2±4,5 mL/sn, ortalama idrar akım hızı (Qave) 4,6±2,5 mL/sn ve ortanca miksiyon sonrası rezidue idrar miktarı (PMR) ise 105 mL (10-400) idi. TURP/TUIP operasyonları böbrek nakli sonrası ortanca 19 (8-30) günde yapıldı. Operasyonlara bağlı hiçbir hastada major komplikasyon gelişmedi. Postoperatif erken dönemde 5 (%13,1) hastada idrar yolu enfeksiyonu gelişti. TURP/TUIP sonrası birinci ayda ortalama sCr 1,4±0,4 mg/dL’a düşmüştü (p<0,001). İşeme parametreleri değerlendirildiğinde ise ortalama Qmaxve  Qave anlamlı şekilde yükselirken (sırasıyla 22,4±11,1 mL/s ve11,7±5,4 mL/s, p<0,001), ortanca PMR ise 15 mL (0-205) ile anlamlı olarak azalmıştı (p<0,001). Hastalar operasyondan sonra ortalama 46,8±23,3 ay takip edildi. Takip süresi içerisinde yalnızca 3 (%7,8) hastada üretra darlığı ve 2 (%5,2) hastada ise mesane boynu darlığı gelişti.

 

Sonuç: Böbrek nakli sonrası ilk ay içinde MÇO 'ya bağlı gelişen üriner retansiyonun cerrahi tedavisinde, TURP/TUIP oldukça başarılıdır, Bununla birlikte kısa ve uzun dönem sonuçları dikkate alındığında düşük morbiditesi nedeniyle güvenle uygulanabilir.

 

 

 

Cite this article as: Sarıer M, Duman İ, Demir M, Yüksel Y, Emek M, Kukul E. The outcomes of transurethral incision/resection of the prostate (TUIP/TURP) performed early after renal transplantation. Turk J Urol 2018; 44(2): 172-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018