ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Testosteron eksikliğinde lipoprotein ilişkili fosfolipaz A2'nin kardiyovasküler risk faktörleriyle ilişkisi
1 Department of Biochemistry, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey  
2 Department of Urology, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey  
3 Department of Endocrinology, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Turk J Urol 2018; 44: 103-108
DOI: 10.5152/tud.2017.30633
Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler sistem; hipogonadizm; fosfolipaz A2
Özet

 

Amaç: Fosfolipidleri hidrolize ederek proinflamatuar ürünleri açığa çıkartmasından dolayı aterosklerotik inflamatuvar süreçte rol aldığı düşünülen Lipoprotein ilişkili Fosfolipaz A2 (Lp-PLA2) son yıllarda yeni bir vasküler risk biyobelirteci olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada testosteron eksikliğinde Lp-PLA2’nin değişimi ve diğer kardiyovasküler risk faktörleriyle ilişkisini araştırdık.

 

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya 18-50 yaşları arasındaki 40 hipogonadizm tanılı erkek ve aynı yaş grubundaki 30 sağlıklı erkek dahil edildi. Hastaların boy-kilo, bel-kalça çevresi, vücut kitle indeksi (VKİ) kan basıncı ve vücut yağ oranı ölçümleri kaydedildi. Serum glukoz, albumin, total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserid, yüksek duyarlı C-reaktif protein (hs-CRP), apo-A1, apo-B, plazma fibrinojen düzeyi, açlık insülin düzeyi, total testosteron, SHBG, sd-LDL, Paraoksonaz 1, ox-LDL ve Lp-PLA 2 değerleri ölçüldü. Serbest ve biyokullanılabilir testosteron düzeyleri hesaplandı. İstatistiksel analiz için SAS Version 9,2 kullanıldı. İstatistiksel değerlendirmeler Varyans Analizi (ANOVA), Kruskal-Wallis testi, Wilcoxon testi, korelasyon analizi ve ki-kare testi kullanılarak gerçekleştirildi. P<0,05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

 

Bulgular: Hipogonadizm olgularında anlamlı Lp-PLA2 yüksekliğine total kolesterol, apo-B, sd-LDL, VKİ, vücut yağ oranı yüksekliği ve paraoksonaz 1 düşüklüğü gibi arteroskleroz risk faktörlerinin eşlik ettiği görüldü. Benzer şekilde hipogonadizmli hastalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmasa da, ox-LDL, hs-CRP, trigliserid, LDL-kolesterol düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek saptandı. Testosteron düzeyi en düşük olan sekonder hipogonadizm grubunun, Lp-PLA2 ortalaması diğer gruplara göre en yüksek değerlere sahipti.

 

Sonuç: Çalışmamızın bulguları, erkeklerde testosteron eksikliğinin lipid metabolizması üzerine olan etkileri yoluyla kalp damar hastalığı riskini arttırdığını ve bu riskin belirlenmesinde Lp-PLA2’nin kullanılabileceğini gösterdi.

 

Cite this article as: Keleşoğlu M, Kızılay F, Barutçuoğlu B, Başol G, Saraç F, Mutaf I, et al. The relationship between lipoprotein-associated phospholipase A2 with cardiovascular risk factors in testosterone deficiency. Turk J Urol 2018; 44(2): 103-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018