ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Kuzey Doğu Etiyopya’daki Dessie referans hastanesine başvuran gebe kadınlarda asemptomatik bakteriüri ve izolatların antimikrobiyal duyarlılığı: Bir hastane temelli, kesitsel çalışma
1 Dessie Referral Hospital, Dessie, Ethiopia  
2 Department of Medical Microbiology, School of Biomedical and Laboratory Sciences, University of Gondar, Ethiopia  
Turk J Urol ; : -
DOI: 10.5152/tud.2018.07741
Anahtar Kelimeler: Asemptomatik bakteriüri; ilaç duyarlılığı; Etiyopya; gebe kadınlar
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı gebe kadınlarda asemptomatik bakteriüri oranları, izolatların antimikrobiyal duyarlılıklarının ve ilişkin risk faktörlerinin prevalansını saptamaktı.

 

Gereç ve yöntemler: Kuzey Doğu Etiyopya’daki Dessei Referans Hastanesine 2017 Şubat ila 2017 Mayıs arasında başvuran asemptomatik gebe kadınlarda bir hastane temelli kesitsel çalışma yürütülmüştür. Her bir çalışma katlımcısından yaklaşık 10-15 ml yeni işenmiş orta akım idrar örnekleri toplanmış ve Dessie bölgesel araştırma mikrobiyoloji laboratuvarında konvansiyonel antibiyotik duyarlılık ve biyokimyasal testlerle analiz edilmiştir. İzolatlar Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle genellikle kullanılan antibiyotiklere karşı test edilmiştir. Veriler SPSS v.20 yazılımı ile analiz edilmiş ve 0.05 altı p değerlerinin statistik açıdan anlamlı olduğu kabul edilmiştir.

 

Bulgular: Yaş ortalaması 26,5±4,6 yıl (19-43 yıl) olan 338 gebe kadın çalışmaya dahil edilmiştir. Asemptomatik bakteriürinin genel prevalansı %56 (%15,6) idi. Başlıca Escherichia coli ve Staphylococcus aureus (her biri için, n=18; %31) izole edilmişti. Escherichia coli and Staphylococcus ampicillin (%66,7) ve penisiline (%94,4) dirençliydi. Çoklu ilaca dirençli izolatların prevalansı %72,4 idi. Asemptomatik bakteriürinin prevalansı açısından kateterizayon öyküsü [AOR=2,28, %95 GA=(1,03-5,06)] ve anemi [AOR=4,98, %95 GA=(2,395-10,34) istatistiksel açıdan anlamlı idi.

 

Sonuç: Çalışmadaki gebe kadınlarda asemptomatik bakteriürinin genel prevalansı yüksek bulundu. Antenatal bakım kliniğini ziyaret eden gebe kadınların tedavi sürecinde asemptomatik bakteriürinin durumu ve antibiyotik duyarlılık test sonuçları dikkate alınmalıdır.

 

Cite this article as: Ali IE, Gebrecherkos T, Gizachew M, Alemayehu Menberu M. Asymptomatic bacteriuria and antimicrobial susceptibility pattern of the isolates among pregnant women attending dessie referral hospital, northeast ethiopia: A hospital-based cross-sectional study. Turk J Urol 2017; DOI: 10.5152/tud.2018.07741

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018