ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Radyoopak ve radyolusent böbrek taşları olan hastalarda tam supin pozisyonda uygulanan perkütan nefrolitotomi sonuçlarının karşılaştırması
1 Urology Research Center, Razi Hospital, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran  
Turk J Urol 2017; 43: 490-496
DOI: 10.5152/tud.2017.14477
Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı; perkütan nefrolitotomi; taş opasitesi; supin pozisyon
Özet

Amaç: Bu çalışma radyoopak ve radyolusent taşları olan hastalarda perkütan nefrolitotomi (PCNL) sonuçları üzerine taş opasitesinin etkisini karşılaştırmıştır.

 

Gereç ve yöntemler: Tam supin pozisyonda uygulanan 171 PCNL işleminin tıbbi kayıtları incelenmiştir. Hastalar radyoopak (n=141) ve radyolusent (n=30) taşları olanlar olmak üzere iki grupta kategorize edilmiştir. PCNL’den bir gün sonra böbrek, üreter ve mesane radyogramları çekilmiş, taşsızlık oranını değerlendirmek için iki hafta sonra ultrasonografi yapılmıştır. Taşsızlık 4 mm’den  daha küçük taşların kalması olarak tanımlanmıştır. Tek değişkenli analizle sonuç parametreleri karşılaştırılmıştır. İki grup arasında anlamlı derecede farklı olanlar çok değişkenli ikili lojistik regresyon analiziyle değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Yaş, beden kitle indeksi, hipertansiyon, diabetes mellitus, preoperatif hemoglobin, serum kreatinin, taş ve yine cerrahiyle ilişkili parametreler açısından iki grup arasında herhangi bir anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Tek değişkenli analize göre taşsızlık oranı, cerrahinin süresi, komplikasyonla ilişkili parametreler, hemoglobindeki düşüş, serum kreatinin ve glomerüler filtrasyon hızındaki (GFH) değişiklikler her iki grupta da benzerdi. Radyoopak grubunda postoperatif GFH (p=0,04) daha yüksek ve hastanede kalış süresi daha uzundu (p=0,009). Ancak çok değişkenli analizde opasitenin bu sonuçlara etkisi saptanmamıştır. Preoperatif GFH’si yüksek olan hastanın postoperatif GFH’sinin de yüksek olduğu görülmüştür (p<0,0001). Ayrıca, preoperatif hemoglobin düzeyi  yüksekliği daha kısa hastanede kalış süresiyle korelasyon göstermiştir (p=0,001). 

 

 

Sonuç: Radyoopak ve radyolüsent taşı olanlarda komplet supin pozisyonunda uygulanan perkütan nefrolitotomi  sonuçları benzerdir.

 

 

Cite this article as: Falahatkar S, Mokhtari G, Amin A, Kazemnezhad E, Esmaeili S, Rastjou Herfeh N, et al. Comparison of the outcomes of complete supine percutaneous nephrolithotomy in patients with radiopaque and radiolucent kidney stones. Turk J Urol 2017; 43(4): 490-6

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018