ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Patolojik olarak lokalize prostat kanseri ne derece lokalize? Minimal rezidüel hastalık belirteci olarak dolaşımdaki ikincil prostat hücrelerinin kullanılması ve hasta sonuçlarıyla ilişkileri
1 Faculty of Medicine, University Finis Terrae, Providencia, Santiago, Chile  
2 Urology Service, Hospital de Carabineros de Chile, Nunoa, Santiago Chile  
3 Faculty of Medicine, University Diego Portales, Santiago, Chile  
Turk J Urol 2017; 43: 456-461
DOI: 10.5152/tud.2017.60251
Anahtar Kelimeler: Biyokimyasal başarısızlık; dolaşımdaki prostat hücreleri; minimal rezidüel hastalık; patolojik olarak organa sınırlı; prostat kanseri; radikal prostatektomi
Özet

Amaç: Radikal prostatektomiyle tedavi edilmiş pT2 prostat kanserli hastalarda dolaşımdaki ikincil prostat hücrelerinin (İPH’ler) prognostik değerini belirlemek.

 

Gereç ve yöntemler: Bu prospektif gözlemsel çalışmada patolojik olarak prostata sınırlı prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi yapılan erkekler değerlendirildi. Hastaların 8 ml venöz kan örneğinden diferansiyel jel santrifüjleme tekniğiyle İPH’ler elde edildi ve anti- prostat spesifik antijen (PSA) monoklonal antikorları kullanılarak standart immünohistokimyasal yöntemle tanımlandı. Kan örneğinde ≥1 PSA ile boyanan hücrenin varlığı pozitif test olarak tanımlandı. Serum PSA düzeyinin >0,2 ng/mL olması biyokimyasal başarısızlık olarak tanımlanmıştır. Hasta yaşı, tanı anında PSA, pT2b/c’ye karşın pT2a, Gleason skoru, İPH’lerin varlığı veya yokluğu Kaplan-Meier eğrileri ve Cox risk modeli kullanılarak hasta sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.

 

Bulgular: Çalışmaya katılan 191 erkeğin 107’sinde (%44,0) pT2b/c hastalık mevcut olup, 25’inde (%13,1) Gleason skoru ≥7 ve 39’unda (%20,4) İPH pozitifti. Saptanan biyokimyasal başarısızlık  Gleason skoru (≥7) ve İPH’lerinin varlığıyla ilişkiliydi. İPH (-) erkeklerde 3, 5 ve 10 yıllık sağkalım oranları sırasıyla %100, %100 ve %89,6 iken İPH (+) olanlarda sırasıyla %74,4, %64,1 ve %18,5 idi (HR: 18,70). İPH (+) ve İPH(-) erkeklerde başarısızlığa kadar geçen ortalama süre sırasıyla 5,1 ve 8,1 yıl idi. 

 

Sonuç: Dolaşımda İPH’lerinin varlığı minimal rezidüel hastalık belirteci olup kötü prognozla ilişkilidir. Serum PSA tespitinden başarısızlığa kadar geçen süre ortalama 5 yıldır. Ancak İPH’ler tedavi başarısızlığının lokal veya sistemik olup olmadığını tanımlamamaktadır.

 

 

Cite this article as: Murray NP, Aedo S, Fuentealba C, Reyes E, Jacob O. How localized is pathologically localized prostate cancer? The use of secondary circulating prostate cells as a marker of minimal residual disease and their association with patient outcome. Turk J Urol 2017; 43(4): 456-61.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018