ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Çocuklarda robot yardımlı laparoskopik cerrahi deneyimlerimiz: Türkiye’deki ilk vaka serisi
1 Department of Urology, Koru Hospital, Ankara, Turkey  
2 Department of Urology, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
3 Clinic of Urology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 355-360
DOI: 10.5152/tud.2017.88303
Anahtar Kelimeler: Ogmentasyon ileosistoplasti, çocuk piyeloplasti, nefrektomi, pediatrik robotik cerrahi, üreteral reimplantasyon
Özet

Amaç: Günümüzde noninvaziv bir yöntem olan robotik cerrahinin çocuklarda kullanım alanları ve popüleritesi her geçen gün artmaktadır. Biz bu çalışmamızda, çocuklarda robot yardımlı laparoskopik cerrahi uyguladığımız vakalardaki deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.

 

Gereç ve yöntemler: Mayıs 2014 ile Ekim 2016 tarihleri arasında çeşitli robot yardımlı girişim uygulanan ardışık 29 pediatrik hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, hastanede kalış süreleri, tahmini kan kaybı, robot zamanı ile preoperatif, perioperatif ve postoperatif komplikasyonlar değerlendirildi.

 

Bulgular: Grade 1-5 vezikoüreteral reflüye sahip 13 kız ve 5 erkek hasta ile vezikoüreteral darlığı bulunan 1 erkek hasta olmak üzere toplam 24 üreter ünitesine robotik yardımlı laparoskopik üreteral reimplantasyon uygulandı (RALUR). Tüm hastalarda reflünün kaybolduğu gözlendi.Üreteropelvik darlığı bulunan 5 erkek ve 1 kız hastaya robot yardımlı laparoskopik pyeloplasti (RALP) uygulandı. Nörojenik mesaneye sahip iki hastaya intrakorporeal robotik yardımlı laparoskopik ileosistoplasti (RLAIC) uygulandı. Birinci ay takiplerinde semptomların ve preoperatif hidronefrozun gerilediği gözlendi. Mesane divertikülü ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan 14 yaşında bir çocuğa robot yardımlı laparoskopik redüksiyon sistoplasti (RALRC) uygulandı. Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu ve non-fonksiyone böbreği bulunan 11 yaşında kız hasta da robotik yardımlı laparoskopik nefrektomi (RALN) ile tedavi edildi.

 

Sonuç: Robot yardımlı laparoskopik cerrahi, pediatrik popülasyonda güvenli ve etkili bir yöntemdir. Her ne kadar açık cerrahi yöntemleri birçok pediatrik hastalık için halen altın standart olsa da, robotik yardımlı laparoskopinin doğal rekonstrüktif avantajları bu görüşü değiştirme şansına sahiptir.

 

Cite this article as: Kibar Y, Yalçın S, Kaya E, Köprü B, Ebiloğlu T, Ergin G, et al. Our experiences with robot- assisted laparoscopic surgery in pediatric patients: the first case series from Turkey. Turk J Urol 2017; 43: 355-60

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018