ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Bulber üretra darlığı için bukkal mukoza greftinin alınma yeri sonucu etkiler mi? Ventral, dorsolateral ve dorsal bukkal mukoza greftiyle gerçekleştirilen ogmentasyon üretroplastilerinin karşılaştırmalı analizi
1 Department of Urology, Nair Hospital, Mumbai, India  
Turk J Urol 2017; 43: 350-354
DOI: 10.5152/tud.2017.30771
Anahtar Kelimeler: Ogmentasyo,nüretroplastisi; bukkal mukoza grefti;, üretroplasti, üretroplasti başarısızlığı
Özet

Amaç: Uzun segmentli bulber üretra darlıklarında, ventral, dorsolateral ve dorsal yerleşimli greftle uygulanan bukkal mukoa greft (BMG) ogmentasyon üretroplastisinin uzun dönemli sonuçlarını karşılaştırmak

 

Gereç ve yöntemler: Travmatik nedenlere bağlı olmayan bulber üretra darlıklı 112 olguda 2005-2014 arasında uyguladığımız BMG ogmentasyon üretroplastilerinin retrospektif tek merkezli çalışmasını gerçekleştirdik. BMG greftinin yerleştirilme bölgesine göre olgular üç gruba ayrılmıştır.(a) ventral (n=44), (b) dorsolateral (n=48) ve (c) dorsal (n=20). İzlem süresi bir yılla beş yıl arasında değişmekteydi. Başarısız olunan hastalara darlığın nüks ettiği yeri saptamak için üretroskopi veya retrograt üretrogram uygulandı.

 

Bulgular: Yüz on iki olgununn 91’inde (%81) başarılı ve 21’inde (%19) başarısız olunmuştur. Ventral, dorsolateral ve dorsal BMG ogmentasyonunda başarı oranları sırasıyla %89, %79 ve %70 idi (p=0,18). Başarısız olunan 21 olgudan 12’sinde (%57) proksimal anastomoz yerinde darlık, 4 (%19) pan greft ve 5 (%24) distal anastomoz yerinde darlık (p=0,01) vardı.

 

Sonuç: BMG ogmentasyon üretroplastisinde genel başarı oranı tüm teknikler için benzerdi. Ventral onlay üretroplastisi proksimal anastomoz yerinin daha iyi açılımını sağladığından proksimal anastomoz yerinde nüks oranı minimal düzeydedir. Yaygın sponjiyofibrozu ve uzun segment darlıkları olan hastalarda başarısızlık olasılığı daha yüksekti.

 

Cite this article as: Pathak HR, Jain TP, Bhujbal SA, Meshram KR, Gadekar C, Parab S. Does site of buccal mucosa graft for bulbar urethra stricture affect outcome? A comparative analysis of ventral, dorso-lateral and dorsal buccal mucosa graft augmentation urethroplasty. Turk J Urol 2017; 43: 350-4

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018