ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Dev hidronefroz: bir realite!
1 Department of Urology, King George's Medical University, Lucknow, Uttar Pradesh, India  
Turk J Urol 2017; 43: 337-344
DOI: 10.5152/tud.2017.78379
Anahtar Kelimeler: Dev hidronefroz, nefrektomi, pelvi-ureteral bileşek obstrüksiyonu, piyeloplasti
Özet

Amaç: Dev hidronefroz (DH) hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde seyrek görülen bir antite olduğu gibi literatürde 500’den az sayıda olgu bildirilmiştir. DH’de geç tanı ve tedavi uzun dönemde hipertansiyon, böbrek rüptürü, böbrek yetmezliği ve malign değişimler gibi komplikasyonlarla sonuçlanabilmektedir. Biz sıklıkla ihmal edilen bu olgunun önemini vurgulamayı ve erken tanı ve tedavi için bir görüş birliği oluşturmayı amaçlamaktayız.

 

Gereç ve yöntemler: Haziran 2103 ile Aralık 2015 arasında DH hastaları ayrıntılı olarak incelenmiş, tedavi edilmiş ve izlenmiş, epidemiyolojik, radyolojik, perioperatif ve izlem verileri kaydedilmiştir.

 

Bulgular: Erişkinler ve çocuklar dahil toplam 35 hasta raporlanmıştır. Erişkinlerde yan ağrısı ve çocuklarda abdominal şişkinlik en sık görülen klinik bulgulardı. Hastaların tümüne perkütan nefrostomi uygulanmış ve nihai tanıya ulaşmak için ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. Otuz iki (%91,4) hastada kesin tanı pelvi-ureteral bileşke obstrüksiyonu (PUBO) idi. On üç olguda (%37,1) böbrek afonksiyone olduğundan nefrektomi uygulandı. Yirmi bir (%60) hastada nefropeksiyle birlikte redüksiyon piyeloplastisi uygulandı, %81 oranında başarı elde edilmiş olup komplikasyon oranı %23,1 idi.

 

 

Sonuç: Piyeloplasti gibi konservatif cerrahiyle ilişkili düşük başarı oranı ve yüksek nefrektomi oranını engellemek için DH’de erken tanı ve tedavi gereklidir.

 

Cite this article as: Kaura KS, Kumar M, Sokhal AK, Gupta AK, Purkait B, Saini D, et al. Giant hydronephrosis: still a reality!. Turk J Urol 2017; 43: 337-44

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018