ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Laparoskopik transperitoneal ve retroperitoneal basit nefrektomi: Etiyolojik faktörlerin cerrahi tedavi sonuçları üzerine etkisi
1 Department of Urology, Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan  
2 Department of Urology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 319-324
DOI: 10.5152/tud.2017.21855
Anahtar Kelimeler: Komplikasyon; laparoskopi, nefrektomi; transperitoneal
Özet

Amaç: Bu  retrospektif çalışma üriner taş hastalığı (ÜTH) olanlarda laparoskopik basit nefrektominin (LBN) ve başka etiyolojik faktörler için uygulanmış LBN’lerin perioperatif sonuçlarını  karşılaştırmaktadır.

 

Gereç ve yöntemler: İki eğitim hastanesinin veri tabanından 115 LBN tespit edilmiştir. Etiyolojik faktörlere bağlı olarak hastalar iki gruba ayrılmıştır. Grup 1, afonksiyonel böbrekte nedenin ÜTH olduğu 63 ( yaş ortalaması: 44.8±1.7 [21-71] yıl)  hastayı içermekteydi. Bu arada Grup 2, başka benign hastalıklar için LBN geçirmiş 52 (yaş ortalaması: 43.6±2.0 [19-78] yıl) hastayı içermekteydi. Her iki grupta ilgili cerrahın kararına göre standartlaşmış transabdominal veya retroperitoneal yaklaşım kullanılmıştı. İki grup istatistiksel olarak perioperatif parametreler ve standardize edilmiş komplikasyonlar açıdan karşılaştırılmıştı.

 

Bulgular: Transabdominal yaklaşımla karşılaştırıldığında Grup 2’ye (%48,1’e karşın %51,9)  göre Grup 1’de (%30,2’e karşın % 69,8)  transperitoneal yaklaşım daha fazla kullanılmıştı. Group 1’de 3 ve Grup 2 ‘de 2 hastada elektif olarak açık cerrahiye geçiş gerekmiştir. Her iki grupta ortalama ameliyat süresi (108,9±4.0 dk’ya karşın  106,7±5,0 dk), tahmini kan kaybı  (92,5±8.2 mL’e karşın 86,8±10,1 mL) ve hastanede yatış süresi (4,1±0,33 güne karşın. 3,85±0.42 gün) benzemekteydi. Gruplar arasında intraoperatif komplikasyonlar benzer olmasına rağmen genellikle postoperatif komplikasyonlar Grup 1’de daha yüksek (%3,8’e karşın %17,5) orandaydı.Ancak önemli komplikasyonların oranı  (Clavien 3-5) gruplar arasında benzerlik göstermekteydi.

 

Sonuç: Bu çalışma ÜTH için LBN geçirmiş hastaların perioperatif sonuçlarının diğer etiyolojik faktörler için LBN geçiren hastalarda görülenlere benzer olduğunu ortaya koymuştur.

 

Cite this article as: Naghiyev R, Imamverdiyev S, Efendiyev E, Şanlı Ö. Laparoscopic transperitoneal and retroperitoneal simple nephrectomy. The impact of etiological factors of the results of surgical treatment. Turk J Urol 2017; 43: 319-24

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018