ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Böbrek taşlarında retrograt intrarenal cerrahi sonrası ağrıyla ilişkili faktörler
1 Department of Urology, Giresun University School of Medicine, Giresun, Turkey  
2 Clinic of Urology, Keçiören Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
3 Depertment of Urology, Ondokuz Mayıs University School of Medicine, Samsun, Turkey  
4 Department of Urology, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 303-308
DOI: 10.5152/tud.2017.58997
Anahtar Kelimeler: Postoperatif ağrı; retrograd intrarenal cerrahi; ilişkili faktörler
Özet

Amaç: Retrograt intrarenal cerrahi (RIRC) sonrası erken postoperatif ağrıyla ilişkili faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.

 

Gereç ve yöntemler: Böbrek taşı nedeniyle RIRC uygulanan 250 hasta verisi prospektif olarak analiz edildi. Ağrı, tüm hastalarda cerrahi sonrasında vizüel analog skala (VAS) kullanılarak değerlendirildi. Şiddetli ağrısı (VAS skoru ≥7) olan hastalar Grup I (n=46) olarak adlandırılırken ağrısı olmayan ya da önemsiz ağrısı olan hastalar ise Grup II (n=204) ye dahil edildi. Hasta ile ilişkili (yaş, cinsiyet, renal anomali, shock wave lithotripsy öyküsü, preoperatif hidronefroz varlığı), taş ile ilişkili (taş sayısı, tarafı, boyutu, lokalizasyonu ve opasitesi) ve ameliyatla ilişkili (preoperatif ve postoperatif ureteral J-stent yerleştirilmiş olması, ureteral yaralanma, postoperatif kanama ve ateş, taşsızlık oranı, giriş kılıfı çapı ve süresi) faktörlerin postoperatif ağrı üzerine etkilerinin olup olmadığı irdelendi.

 

Bulgular: Kadın cinsiyetin ağrı ile ilişki olduğu görüldü ve ağrı riskini 3,6 kat arttırdığı saptandı (p<0,05). Taş boyutundaki 1 mm boyut artışı ise ağrı riskini 1,15 kat arttırmıştır. Ayrıca uzamış giriş kılıfı süresi de ağrı riskini arttıran önemli bir parametre olarak dikkat çekmiştir (p<0,05). Yüksek rezidüye sahip hastalar ise erken postoperatif ağrıya daha yatkın olarak bulunmuştur. 

 

Sonuç: Verilerimiz ışığında hasta, taş ve ameliyatla ilişkili faktörlerden sırasıyla cinsiyet, taş boyutu ve giriş kılıfı süresi RIRC sonrası postoperatif ağrı ile ilişkili bulunmuştur.

 

 

Cite this article as: Oğuz U, Şahin T, Şenocak Ç, Özyuvalı E, Bozkurt ÖF, Reşorlu B. Factors associated with postoperative pain after retrograde intrarenal surgery for kidney stones. Turk J Urol 2017; 43: 303-8

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018