ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Düşük serbest ve biyoaktif testosteron düzeyleri patolojiyle kanıtlanmış yüksek riskli prostat kanseri varlığını öngörebilir: Prospektif klinik çalışma
1 Clinic of Urology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Urology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey  
3 Clinic of Pathology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
4 Department of Urology, İstinye University School of Medicine, Liv Hospital Ulus, İstanbul, Turkey  
5 Department of Urology, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 289-296
DOI: 10.5152/tud.2017.35467
Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri; prostat spesifik antijen; radikal prostatektomi; testosteron; transrektal prostat biyopsisi
Özet

Amaç: Kan serbest ve biyoaktif testosteron seviyelerinin transrektal prostat biyopsisiyle tespit edilmiş yüksek riskli prostat kanserini öngörmedeki değerini saptamak.

 

Gereç ve yöntemler: Yüksek (>2,5 ng/mL) prostat spesifik antijen (PSA) düzeyleri ve/veya anormal dijital rektal muayene bulguları nedeniyle transrektal prostat biyopsisi yapılan 405 hasta çalışmaya dahil edildi. Kan serbest ve biyoaktif testosteron seviyeleri International Society for the Study of the Aging Male (ISSAM) tarafından önerilen formüle göre hesaplandı. Hastalar, PSA seviyeleri ve prostat biyopsisinden elde edilmiş histolojik sonuçlara göre yapılmış D'Amico risk sınıflandırmasına göre benign, düşük risk, orta risk ve yüksek risk gruplarına ayrıldı. Ayrıca hastalar, kanseröz biyopsideki kor yüzdesine göre de 5 gruba ayrıldı.

 

Bulgular: Hastaların 160'ında (%39,5) prostat kanseri saptandı. Toplam, serbest ve biyoaktif testosteron seviyeleri benign ve malign histolojili hastalar arasında anlamlı fark göstermedi. Ancak, ortalama serbest (6,2’e karşı 5,2 ng/dL, p=0,002) ve biyoaktif (151’e karşı 125 ng/dL, p=0,001) testosteron düzeyleri, düşük-orta risk prostat kanseri ile yüksek riskli prostat kanseri olan hastalar arasında anlamlı şekilde farklı bulundu. Ayrıca, serbest ve biyoaktif testosteron seviyelerinin kanserli kor oranıyla korele olduğu görüldü (serbest testosteron için p=0,02 ve biyoaktif testosteron için p=0,016).

 

Sonuç: Bu prospektif klinik çalışma, hesaplanmış serbest ve biyoaktif testosteron seviyelerinin düşüklüğü ile yüksek riskli prostat kanseri görülme sıklığı arasında anlamlı bir ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu bulgulara göre, kan serbest ve biyoaktif testosteron düzeyleri yüksek riskli prostat kanserini öngörmede yardımcı bir faktör olarak düşünülebilir.

 

 

Cite this article as: Bayar G, Şirin H, Aydın M, Özağarı A, Tanrıverdi O, Kadıhasanoğlu M, et al. Low free and bioavailable testosterone levels may predict pathologically-proven high-risk prostate cancer: a prospective, clinical trial. Turk J Urol 2017; 43: 289-96

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018