ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Sağlıklı Kore toplumunda sistemik inflamasyonla serum prostat spesifik antijen arasındaki ilişki
1 Department of Urology, Soonchunhyang University College of Medicine, Gumi Hospital, Gumi, South Korea  
2 Department of Urology, Soonchunhyang University College of Medicine, Seoul Hospital, Seoul, South Korea  
Turk J Urol 2017; 43: 284-288
DOI: 10.5152/tud.2017.25901
Anahtar Kelimeler: Prostat hiperplazisi; tarama; sistemik inflamasyon.
Özet

Amaç: Sistemik inflamasyonu olan sağlıklı erkeklerde serum prostat spesifik antijen (PSA) yükselmiş olabilir. Bu çalışmada sağlıklı Kore toplumunda sistemik inflamasyon belirteçleriyle serum PSA arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada, prostat hastalığı olmayan, Ocak 2007 ile Kasım 2013 yılları arasında medikal kontrolleri yapılmış, 40 ile 65 yaş arası 20,151 sağlıklı Koreli erkek incelenmiştir. Serum total PSA ve serum C-reaktif protein konsantrasyonları, , nötrofil, lenfosit ve trombosit sayıları tespit edilmiştir. Nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ve trombosit/lenfosit oranı (TLO) hesaplanmıştır. Sistemik inflamasyon belirteçleriyle PSA arasındaki korelasyon incelenmiştir.

 

Bulgular: On sekiz bin sekiz yüz sağlıklı erkeğin verileri incelenmiştir. Çalışma deneklerinin yaş ortalaması 50,72±7,62 yıl ve ortalama NLO 1,764±0,804 idi. Yaş ve beden kitlesine göre düzeltmeler yapıldıktan sonra korelasyon analizi nötrofil sayısı (katsayı=0,028, p<0,001) ve NLO'nun (katsayı=0,027, p<0,001) PSA ile korele olduğunu göstermiştir. Yapılan mültivaryete analizde yaş, nötrofil sayısı ve NLO'nun PSA ile pozitif korelasyon; vücut kitle indeksi ise negatif korelasyon göstermiştir.

 

Sonuç: Sağlıklı Korelilerde serum PSA ile sistemik inflamasyon belirteçlerinin birlikte kullanılması yararlıdır. Özellikle NLO anlamlı derecede serum PSA ile ilişkilidir.

 

Cite this article as: Yun J, Lee H, Yang W. Association between systemic inflammation and serum prostate-specific antigen in a healthy Korean population. Turk J Urol 2017; 43: 284-8

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018