ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Anahtar Kelime İndex
Adduktor kas seyirmeleri; obturator sinir; spinal anestezi 507
Adrenokortikal karsinom; kemoterapi; mitotan; cerrahi 462
Antegrat stentleme; laparoskopik pyeloplasti; operasyon süresi; retrograt stentleme 497
Azospermi; kromozom 1; erkek infertilitesi; perisentrik inversiyon 560
Bakteriyemi; ampirik antibiyotik tedavisi; üriner sistem enfeksiyonu 543
BCG; mesane kanseri; instilasyon; sağkalım 414
Bilgisayarlı tomografi; fidusiyal işaretleyici; migrasyon; prostat kanseri; radyoterapi 451
Biyokimyasal başarısızlık; dolaşımdaki prostat hücreleri; minimal rezidüel hastalık; patolojik olarak organa sınırlı; prostat kanseri; radikal prostatektomi 456
Böbrek taşı; perkütan nefrolitotomi; taş opasitesi; supin pozisyon 490
Canlı akraba verici; nefrektomi; cerrahi komplikasyonlar 549
Çift toplayıcı sistem; transüretral insizyon; üreterosel 530
Çocuk; matriks metalloproteinaz; piyelonefrit; metalloproteinaz-1’in doku inhibitörü 536
Diseksiyon; magnetik rezonans; prostat; prostatektomi 470
Enfeksiyon; nekroz; penis 556
Ereksiyon sertlik derecesi skoru; IIEF skoru; penil Doppler ultrasonografi; priapizm 439
Fare; resveratrol; testis; toksisite 444
Frenulum; hipospadiyas; glans penis; penis; septum glandis 525
Hayvan etiği; laparoskopi; üroloji; ıslak laboratuar eğitimi 429
Hiperplazi; prostat; sildenafil sitrat 434
idrar yolu enfeksiyonu 536
In vitro fertilizasyon; erkek infertilitesi; sperm fonksiyon testi 393
Kalsifiye nodül; parsiyel orşiektomi; testis 563
Kek böbreği; pelvik böbrek; renal ektopi; renal kitle 571
Laparoskopik onarım; menüri; gebelik; vezikouterin fistül 512
Leiyomyomatöz stroma; nefron koruyucu cerrahi; parsiyel nefrektomi; renal hücreli karsinom 566
Mağara resimleri; üroloji tarihi; fallus 553
Metabolik sendrom; metabezite; prostat kanseri; böbrek kanseri 410
Metilen mavisi; sponjiyofibroz; üretra; üretroplasti; uretra darlığı; üretra rekonstrüksiyonu 502
Perineal prostatektomi; radikal prostatektomi; robotik cerrahi 476
Prostat kanseri; biparametrik manyetik rezonans görüntüleme; prostat görüntüleme raporlama ve veri sistemi 401
Silodosin; tadalafil; üreter taşı; üreteroskop; üreter orifisi 484
Sistosel; dört kol; meş; stres üriner inkontinans; transobturator 517
transüretral mesane rezeksiyonu; TURBT 507
vezikoüreteral reflü 536
Yeterlilik; malpraktis; robotik cerrahi 425
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018